ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΛΗ, 23-25/01/2020)

Δημοσιεύουμε απόσπασμα εκ του Βιβλίου πράξεων του Διευθυντή του 3ου ΓΕ.Λ. Καβάλας, με το οποίο έγινε η επιλογή του Ταξιδιωτικού Γραφείου για την υλοποίηση της εκδρομής του σχολείου μας στην Αθήνα (23-25/1/2020).

Στη διαδικασία επιλογής, κατόπιν της Προκήρυξής μας, συμμετείχαν τα παρακάτω ταξιδιωτικά Γραφεία, τα οποία ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή τους:

1. Connection Travel

2. ΚΤΕΛ Καβάλας

3. Kavala Tours

4. Γαιόραμα

5. Herodotus tours

Οι κατατεθείσες προσφορές είναι στη διάθεση οιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον να λάβει γνώση καταθέτοντας αίτηση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ΥΑ 33120 / ΓΔ4 / 28.02.2017, (ΦΕΚ 681/Β/06.03.2017), άρθρο 13.2 «η επιλογή του τουριστικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το πρακτικό αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα του σχολείου. Ενστάσεις κατά της επιλογής μπορούν υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού επιλογής», δηλαδή έως και τη Πέμπτη, 19/12/2019. Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τα ονόματα των πρακτορείων που υπέβαλλαν προσφορά, τον ανάδοχο, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.