Βαθμολογική Κλίμακα

Η βαθμολογική κλίμακα με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0 - 20 και προσδιορίζεται λεκτικά με τους παρακάτω χαρακτηρισμούς:

  • Κακώς 0 - 5.
  • Ανεπαρκώς 5,1 - 9,4.
  • Σχεδόν καλώς 9,5 - 13.
  • Καλώς 13,1 - 16.
  • Λίαν καλώς 16,1 - 18.
  • Άριστα 18,1 - 20.

1. Η βαθμολόγηση των γραπτών των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0 - 100 με ακεραίους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0 - 20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου.
2. Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μαθητών δίνονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμήνων αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθητή σε κάθε μάθημα και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
3. Ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης κατά μάθημα και ο γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκαδικοί με προσέγγιση δεκάτου.

Επίσης, σχετικά με τις βαθμολογίες των μαθητών του Γενικού Λυκείου ισχύουν τα εξής:

  • Ο Προφορικός Βαθμός του κάθε τετραμήνου δίδεται σε ακέραιο αριθμό στην κλίμακα 0 έως 20.
  • Τα Γραπτά των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, βαθμολογούνται αρχικά σε κλίμακα από 0 έως 100 και τελικά ανάγονται στην κλίμακα 0-20 (γράφονται ως δεκαδικοί με προσέγγιση δεκάτου).
  • Ο Τελικός Βαθμός του Μαθήματος δίδεται με προσέγγιση δεκάτου και  προκύπτει από το άθροισμα του Μ.Ο. των (2) τετραμηνιαίων προφορικών βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου διαιρούμενο με το (2).
  • Ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης κατά μάθημα και ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκαδικοί με προσέγγιση δεκάτου.

Σημείωση: Όπου αναφέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του πρώτου δεκαδικά ψηφία.

Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον 9,5, ο οποίος υπολογίζεται από το σύνολο των βαθμών των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων είτε αυτά εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
Οι μαθητές που δεν προάγονται επαναλαμβάνουν την τάξη.

Αν πρόκειται για μαθητές της Γ΄ τάξης, αυτοί έχουν τις εξής δυνατότητες:
α) Να επαναλάβουν τη φοίτηση στην Γ΄ τάξη και να επανεξετασθούν σε όλα τα μαθήματα.
β) Να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου επόμενού σχολικού έτους σε όλα τα μαθήματα της ιδίας κατεύθυνσης, χωρίς να φοιτήσουν στο Λύκειο. Στην περίπτωση αυτή παραμένει αμετάβλητος ο βαθμός των τετραμήνων
.