• Ο κηδεμόνας οφείλει να παρακολουθεί την φοίτηση του κάθε μαθητή και να έρχεται σε επαφή με το σχολείο για υπεύθυνη ενημέρωση.
  • Η καταγραφή των απουσιών από τα στελέχη των απουσιολογίων στα βιβλία απουσιών γίνεται κάθε εβδομάδα.
  • Δε μπορούν να δικαιολογηθούν  απουσίες μεμονωμένες κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος, όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή. Για την πρώτη και τελευταία διδακτική ώρα μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο από το Σύλλογο οι απουσίες που οφείλονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές, κ.ά.
  • Δεν θεωρούνται δικαιολογημένες οι απουσίες μαθητών, όταν οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση τους από το σχολείο
  • Οι απουσίες λόγω σχολικής απασχόλησης ή συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις ή προετοιμασίας σχολικής γιορτής ή ολιγόωρης-ολιγοήμερης απεργίας των αστικών-υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ. δεν λαμβάνονται υπόψη.
  • O γονέας μπορεί να δικαιολογεί κάθε φορά έως 2 συνεχόμενες μέρες με αίτησή του και συνολικά απουσίες δέκα (10) ημερών για όλο το διδακτικό έτος.
  • Για απουσία μαθητή από το Σχολείο περισσότερο των δύο (2) ημερών ο κηδεμόνας προσκομίζει ιατρική βεβαίωση ή βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.
  • Για τη δικαιολόγηση απουσιών μιας ή δύο ημερών λόγω ασθενείας αρκεί και ενυπόγραφη βεβαίωση του κηδεμόνα μαζί με αίτησή του. Μπορεί να τα προσκομίσει ο ίδιος ή, εφόσον εργάζεται, να τα αποστείλει με το μαθητή ενημερώνοντας τηλεφωνικά το Διευθυντή ή τον υπεύθυνο καθηγητή εντός δέκα (10) ημερών από την απουσία του μαθητή.
  • Δικαιολογητικά απουσιών από κηδεμόνα ή γιατρό γίνονται δεκτά και μετά τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιολογημένων απουσιών που δικαιούται ο μαθητής.
  • Η δικαιολόγηση γίνεται μέσα σε 10 ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Καμιά απολύτως δικαιολόγηση δεν μπορεί να γίνει μετά από την παραπάνω προθεσμία.
  • Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) απουσιών του μαθητή (δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων) στέλνεται επιστολή πρωτοκολλημένη στον κηδεμόνα και κατόπιν κάθε μήνα, από την πρώτη (1η) έως την πέμπτη (5η) ημέρα.

.