Η φοίτηση ενός μαθητή χαρακτηρίζεται ως:

α) ΕΠΑΡΚΗΣ όταν:

  • Το σύνολο των απουσιών του στο σχολικό έτος δεν υπερβαίνει τις 50.
  • Το σύνολο των απουσιών του δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες.
  • Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων με ειδική πράξη χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση ενός μαθητή που σημείωσε από 115 και μέχρι 164 απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από νοσηλευτικό ίδρυμα και ταυτόχρονα ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας των μαθημάτων του είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.

Οι μαθητές που η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται επαρκής γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του Ιουνίου.

β) ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ όταν:

  • σημείωσε πάνω από τις 50 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Οι μαθητές που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη..